UCF - Supporti a flangia quadra
UCFL - Supporti a flangia ovale
UCFB - Supporti a flangia laterale
UCP - Supporti ritti
UCPA - Supporti ritti compatti
UCT - Supporti per tenditori
UCFC - Supporti a flangia tonda